Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการศุนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาภารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 หลัง (ดำเนินการครั้งที่ 2)

ปีงบประมาณ:
ราคา: 
414,934,480.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์, 2016
วันที่สิ้นสุด: 
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์, 2016


Main menu 2

Dr. Radut Consulting