Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ:
วันที่ประกาศ: 
พุธ, 19 มิถุนายน, 2019 - 16
วันสิ้นสุด: 
พฤหัสบดี, 19 กันยายน, 2019
ราคากลาง: 
8,000,000 บาท


Main menu 2

Dr. Radut Consulting