Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ราคากลางซื้อระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูง (High Performance Computing) สำหรับงานประมวลผลแบบจำลองสภาพอากาศ

ปีงบประมาณ:
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, 11 มิถุนายน, 2019 - 17
วันสิ้นสุด: 
พุธ, 11 กันยายน, 2019
ราคากลาง: 
39,999,917.00 บาท
เอกสารแนบ: 


Main menu 2

Dr. Radut Consulting