Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ร่างขอบเขตของงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบแบบจำลองเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ (คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก) จำนวน 2 ชุด

ปีงบประมาณ:
ราคา: 
4,995,000.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, 30 พฤศจิกายน, 2016
วันที่สิ้นสุด: 
พุธ, 7 ธันวาคม, 2016
เอกสารแนบ: 


Main menu 2

Dr. Radut Consulting