Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างดำเนินการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำปราจีน) จัดจ้าง 07/09/2018 07/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างการปฏิบัติงานขยายผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด จัดจ้าง 07/09/2018 07/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออุปกรณ์วัดระดับน้ำ จำนวน 2 ชุดจ้างดำเนินงานการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำปัตตานี) จัดจ้าง 07/09/2018 07/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับพิมพ์แผนที่ (หมึกพิมพ์) จำนวน 10 รายการ จัดซื้อ 06/09/2018 06/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างดำเนินการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำยม (จังหวัดสุโขทัย) จัดจ้าง 05/09/2018 05/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อแผงโซลาเซลล์และอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ 05/09/2018 05/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่ออายุ License อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) จัดจ้าง 04/09/2018 04/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์ส่งข้อมูลอัตโนมัติ (Cellular Modem) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ 04/09/2018 04/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาดำเนินการโครงการจัดทำฐานข้อมูลไอโซโทปเสถียร เพื่อการศึกษาวัฏจักรของน้ำในประเทศไทย ระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 03/09/2018 03/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างผลิตตู้เหล็กบรรจุชุดควบคุมการทำงาน จัดจ้าง 03/09/2018 03/10/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting