Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำหรับเครือ่งPhantom4 จัดซื้อ 24/09/2018 24/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง Big Data เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จัดจ้าง 24/09/2018 24/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จัดจ้างทดสอบแบบทดสอบ Advance Cognitive Aptitude Test จัดจ้าง 21/09/2018 21/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ) จัดจ้าง 21/09/2018 21/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับเครื่อง Phantom 4 จัดซื้อ 21/09/2018 21/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง Big Data เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จัดจ้าง 24/09/2018 24/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ จัดจ้าง 21/09/2018 21/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการงานบริหารโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 21/09/2018 21/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำอุปกรณ์วัดระดับน้ำขนาดเล็ก (บัวลอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 20/09/2018 20/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ส่งข้อมูลอัตโนมัติ (Satellite Modem) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ 20/09/2018 20/10/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting