Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ จัดซื้อ 13/09/2018 13/09/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ จัดซื้อ 13/09/2018 13/09/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจัดซื้อวัสดุงานบ้าน – งานครัว จำนวน ๑๒ รายการ จัดซื้อ 13/09/2018 13/09/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างงานบำรุงรักษาโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล จัดจ้าง 24/08/2018 24/08/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างทางชลศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริโดยชุมชนอย่างยั่งยืน (พรบ.๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 13/09/2018 13/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างทางชลศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริโดยชุมชนอย่างยั่งยืน (พรบ.๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 13/09/2018 13/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อแบตเตอรี่ จัดซื้อ 12/09/2018 12/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสำหรับงานเผยแพร่และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คลังข้อมูลน้ำและสภาพอากาศแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 12/09/2018 12/10/2018 ประกาศผล
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผลิตชุดโครงสร้างและชุดรั้วป้องกันสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน 31 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดจ้าง 11/09/2018 11/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๓๔ อัน จัดจ้าง 11/09/2018 11/09/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting