Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ราคากลาง

ปีงบประมาณ ชื่อ ราคากลาง วันที่ประกาศ
2562 ราคากลางจ้างผลิตชุดควบคุมการทำงาน (Remote Terminal Unit) จำนวน 350 ชุด ชุดตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather Sensors Module) จำนวน 350 ชุด และชุดแปลงข้อมูลระดับน้ำ (Analog to Digital Module) จำนวน 130 ชุด 3,530,543.82บาท 23/04/2019 - 10
2562 ราคากลางจ้างพัฒนาระบบแสดง ผลข้อมูลตามสถานการณ์และรายงานสำหรับห้องปฏิบัติการ (War Room) 49,799,833.00 บาท 17/04/2019 - 20
2562 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลสำรวจความเร็วสูงและระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบสำรวจจัดทำแผนที่แบบเคลื่อนที่ 8,500,132.00 บาท 09/04/2019 - 16
2562 ราคากลางซื้อระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูง (High Performance Computing) สำหรับงานประมวลผลแบบจำลองสภาพอากาศ 39,999,917.00 บาท 09/04/2019 - 15
2562 ราคากลางซื้อแผงโซล่าเซลล์ จำนวน ๒๕๐ ชุด และอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ จำนวน ๓๕๐ ชุด 1,012,755.00บาท 29/03/2019 - 14
2562 ราคากลางซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 600 ชุด 1,059,300.00บาท 29/03/2019 - 14
2562 ราคากลางงานจัดซื้อฟิล์มพร้อมติดตั้งเพื่อลดแสงและรังสียูวี และรังสีอินฟราเรดจากแสงอาทิตย์ส่องผ่านเข้าภายในอาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 2,887,763.00 บาท 29/03/2019 - 13
2562 จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 250 ชุด 1,091,400.00 บาท 11/03/2019 - 15
2562 จัดซื้อชุดรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ (Cellular Modem) จำนวน 250 ชุด 1,685,250.00 บาท 11/03/2019 - 15
2562 ราคากลางซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำแบบเรดาร์ จำนวน 10 ชุด 968,350.00บาท 26/03/2019 - 09

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting