Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ราคากลาง

ปีงบประมาณ ชื่อ ราคากลาง วันที่ประกาศ
2562 ราคากลางจ้างประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 1,508,800.00 บาท 07/02/2019 - 13
2562 ราคากลางจ้างประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคเหนือ) 1,560,800.00 บาท 07/02/2019 - 13
2561 ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำแบบเรดาร์ จำนวน 14 ชุด 587,965.00 บาท 17/01/2019 - 13
2560 ราคากลางจ้างติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ 762,910.00 บาท 14/01/2019 - 15
2562 ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินการบูรณาการข้อมูลนำเข้าขั้นสูงเพื่อเสริมการจำลองบรรยากาศในสเกลเมืองและภูมิภาค 1,827,500.00 บาท 11/01/2019 - 07
2561 ราคากลางงานจ้างผลิตชุดควบคุมการทำงาน (RTU) และชุดตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather Sensor) 939,608.00 บาท 11/01/2019 - 07
2562 ราคากลางจ้างที่ปรึกษา ประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคเหนือ) จำนวน ๑ งาน 1,672,800 บาท 04/01/2019 - 14
2562 ราคากลางจ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 53,989176.00บาท 28/12/2018 - 14
2562 ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคใต้) 1,307,000.00 บาท 25/12/2018 - 10
2562 ประกาศราคากลางซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ จำนวน 14 ชุด 587,965.00 บาท 24/12/2018 - 09

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting