Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ราคากลาง

ปีงบประมาณ ชื่อ ราคากลาง วันที่ประกาศ
2561 ราคากลางจ้างบริการฝากเครื่อง Server Co-Location 42U จำนวน 2 Rack 494,340บาท 25/09/2018 - 18
2562 ราคากลางจ้างดำเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของสสนก. 360,000บาท 25/09/2018 - 18
2561 ราคากลางจ้างพิมพ์รายงานประจำปี2560 234,330บาท 25/09/2018 - 18
2562 ราคากลางจ้างบริการงานระบบคอมพิวเตอร์ 298,800.00บาท 24/09/2018 - 15
2561 ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ) 438,165.00บาท 20/09/2018 - 15
2560 ราคากลางจ้างผลิตชุดโครงสร้างและชุดรั้วป้องกันสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน ๓๑ ชุด 862,420 บาท 14/09/2018 - 13
2561 ราคากลางจ้างบริการงานบริหารโครงการ 193,000 บาท 14/09/2018 - 09
2561 ราคากลางจ้างจัดทำอุปกรณ์วัดระดับน้ำขนาดเล็ก (บัวลอย) 299,707 บาท 12/09/2018 - 18
2561 ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสำหรับงานเผยแพร่และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คลังข้อมูลน้ำและสภาพอากาศแห่งชาติ 200,000 บาท 10/09/2018 - 13
2562 ราคากลางจ้างการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ(ลุ่มน้ำยม - น่าน) 288,000 บาท 07/09/2018 - 17

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting