Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ราคากลาง

ปีงบประมาณ ชื่อ ราคากลาง วันที่ประกาศ
2561 ราคากลางจ้างบริการงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบแบบจำลองทางด้านทะเล โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบบริหารจัดการน้ำ ระยะที่ ๑ 129,000 บาท 24/08/2018 - 12
2560 ราคากลางจ้างผลิตชุดโครงสร้างและชุดรั้วป้องกันสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน ๓๑ ชุด 862,420 บาท 24/08/2018 - 12
2561 ราคากลางซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน ๒๘ ชุด 122,236.80 บาท 23/08/2018 - 14
2561 ราคากลางจ้างงานบริการการให้บริการคลิปปิงข่าวจากหนังสือพิมพ์ (iQNewClip All Topic) 102,720.00 22/08/2018 - 10
2561 จ้างบริการงานบริหารทรัพยากรบุคคล 121,633.00 บาท 21/08/2018 - 15
2561 ราคากลางจ้างเหมาดำเนินการโครงการจัดทำฐานข้อมูลไอโซโทปเสถียร เพื่อศึกษาวัฏจักรของน้ำในประเทศไทย ระยะที่ 3 5,800,000 บาท 14/08/2018 - 15
2561 ราคากลางจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน 739 สถานี 4,867,965 บาท 06/08/2018 - 10
2561 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำหรับออกแบบและพัฒนาระบบ) จำนวน 5 รายการ 197661.10บาท 03/08/2018 - 15
2561 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับพิมพ์แผนที่ (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ 174035.50 บาท 03/08/2018 - 14
2561 ราคากลางจ้างจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2561 1,167,905.00บาท 26/07/2018 - 12

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting