Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

แผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อ
2561 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2561 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนเมษายน 2561
2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สสนก. ครั้งที่ 12
2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2561 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2561 ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้ออุปกรณ์ส่งข้อมูลอัตโนมัติ (Cellular Modem) จำนวน 2 ชุด
2561 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนมีนาคม 2561
2561 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
2561 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม 2561
2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สสนก. (ครั้งที่ 11)

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting