Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศการใช้งาน

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

Tel : 02 158 0901
Fax : 02 158 0910

ดูแผนที่การเดินทาง

------------------------------

เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สสนก.

มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ ผ่านช่องทางติดต่อที่เมนูด้านบน

 

สนใจรับประกาศทางอีเมล์สามารถลงทะเบียนที่เมนูด้านซ้ายได้ หรือ ClickMain menu 2

Dr. Radut Consulting