Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ราคากลาง

ปีงบประมาณ ชื่อ ราคากลาง วันที่ประกาศ
2563 ราคากลางจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน 960,000.00บาท 18/09/2019 - 15
2562 ราคากลางจ้างเหมาอัพเกรดซอฟแวร์และปรับปรุงโครงสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (HII IT and DSS Upgrade) 10,400,000.00 บาท 12/09/2019 - 14
2563 ราคากลางสำหรับเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 5 เครื่อง 1,200,000.00 บาท 12/09/2019 - 08
2562 ราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ (Asphaltic concrete) บริเวณเส้นทางสัญจรโดยรอบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) อาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ระยะที่ ๒) 1,270,000.00 บาท 16/08/2019 - 09
2562 ราคากลางจ้างจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 1,099,960.00 บาท 25/07/2019 - 17
2562 ราคากลางจ้างเหมาดำเนินการ โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อแสดงผลการคาดการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตเมือง 1,127,780.00บาท 11/07/2019 - 10
2562 ราคากลางสำหรับจ้างเหมาตกแต่งภายในสำนักงาน อาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 29,196,491.68 บาท 21/06/2019 - 12
2562 ราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ บริเวรณเส้นทางสัญจรโดยรอบสถาบันฯ 3,679,000.00 บาท 25/06/2019 - 11
2562 ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,000,000 บาท 19/06/2019 - 16
2562 ราคากลางซื้อระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูง (High Performance Computing) สำหรับงานประมวลผลแบบจำลองสภาพอากาศ 39,999,917.00 บาท 11/06/2019 - 17

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting