Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

แผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อ
2562 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บางรายการ
2562 สขร เดือนกรกฎาคม 2562
2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 25
2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 24
2562 สขร เดือนมิถุนายน 2562
2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 23
2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 22
2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 20
2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒๑
2562 สขร เดือนพฤษภาคม 2562

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting