Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศ TOR

ปีงบประมาณ ชื่อ ราคา วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
2559 ร่างประกาศประกวดราคารายการจัดซื้อและติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ภายในอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 50,290,000.00 18 ตุลาคม, 2017 24 ตุลาคม, 2017
2560 ร่างขอบเขตของงาน (TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมพัฒนาระบบ Cloud Computing เพื่อทดแทนระบบ Virtualization เดิม จำนวน 1 รายการ 8,000,000.00 19 มิถุนายน, 2017 22 มิถุนายน, 2017
2559 ร่างขอบเขตของงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบแบบจำลองเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ (คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก) จำนวน 2 ชุด 4,995,000.00 30 พฤศจิกายน, 2016 7 ธันวาคม, 2016
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบแบบจำลองเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำ (คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก) จำนวน 2 ชุด 4,975,500.00 23 มีนาคม, 2016 28 มีนาคม, 2016
2558 ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการศุนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาภารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 หลัง (ดำเนินการครั้งที่ 3) 418,980,000.00 14 มีนาคม, 2016 17 มีนาคม, 2016
2558 ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการศุนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาภารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 หลัง (ดำเนินการครั้งที่ 2) 414,934,480.00 25 กุมภาพันธ์, 2016 29 กุมภาพันธ์, 2016
2558 จ้างก่อสร้างอาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 หลัง 420,000,000.00 27 กรกฎาคม, 2015 3 สิงหาคม, 2015
2558 ร่างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 4,990,000.00 25 กุมภาพันธ์, 2015 2 มีนาคม, 2015
2558 ร่างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 5,000,000.00 24 กุมภาพันธ์, 2015 27 กุมภาพันธ์, 2015
2557 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา 19,800,000.00 11 ธันวาคม, 2013 16 ธันวาคม, 2013
Subscribe to ประกาศ TOR


Main menu 2

Dr. Radut Consulting