Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ (As]haltic concrete) บริเวณเส้นทางสัญจรโดยรอบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จัดจ้าง 28/08/2019 28/08/2019 ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ (Asphaltic concrete) บริเวณเส้นทางสัญจรโดยรอบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) อาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ระยะที่ ๒) ด้วยวิธี e-bidding จัดจ้าง 16/08/2019 26/08/2019 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ บริเวรณเส้นทางสัญจรโดยรอบสถาบันฯ จัดจ้าง 25/06/2019 04/07/2019 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตชุดควบคุมการทำงาน (Remote Terminal Unit) จำนวน 350 ชุด ชุดตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather Sensors Module) จำนวน 350 ชุด และชุดแปลงข้อมูลระดับน้ำ (Analog to Digital Module) จำนวน 130 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้าง 23/04/2019 01/05/2019 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศประกวดราคาซื้อแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 250 ชุด และอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ จำนวน 350 ชุด จัดซื้อ 29/03/2019 11/04/2019 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 600 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ 29/03/2019 09/04/2019 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 250 ชุด (Rain Collector) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ 26/03/2019 17/04/2019 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดรับ-ส่ง ข้อมูลอัตโนมัติ (Cellular Modem) จำนวน 250 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ 26/03/2019 17/04/2019 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จัดจ้าง 12/03/2019 19/03/2019 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตชุดโครงสร้างสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ สำหรับติดตั้งบนราวสะพาน และชุดโครงสร้างสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ รูปแบบเสาสูง 1.60 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดจ้าง 12/03/2019 21/03/2019 ระหว่างดำเนินการ

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting