Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างดำเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดจ้าง 02/10/2018 02/11/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการฝากเครือง Server Co-Lacation 42 U จำนวน 2 Rack จัดจ้าง 02/10/2018 02/11/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างพนักงานบริการทั่วไป จำนวน ๑ คน จัดจ้าง 01/10/2018 01/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ Fixed-Height GPS Antenna Tripod 2 m จัดซื้อ 28/09/2018 28/09/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเดินสายไฟเบอร์ (สถานีจังหวัดอ่างทอง) จัดจ้าง 28/09/2018 28/09/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ External HDD ขนาด 5 TB จำนวน 6 ชุด จัดซื้อ 28/09/2018 28/09/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๖๐ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดจ้าง 28/09/2018 28/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเดินสายไฟเบอร์ (สถานีจังหวัดอ่างทอง) จัดจ้าง 28/09/2018 28/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายไฟเบอร์ (สถานีจังหวัดอ่างทอง) จัดจ้าง 28/09/2018 28/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อFixed-Height GPS Antenna Tripod 2 m จัดซื้อ 28/09/2018 28/10/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting