Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ราคากลาง

ปีงบประมาณ ชื่อ ราคากลาง วันที่ประกาศ
2562 ราคากลางจ้างดำเนินการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ(ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิง) 222,000 บาท 07/09/2018 - 17
2562 ราคากลางจ้างการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ 120,000 บาท 07/09/2018 - 17
2562 ราคากลางจ้างการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำมูลตอนบนและตอนกลาง) 150,000 บาท 07/09/2018 - 17
2562 ราคากลางจ้างการปฏิบัติงานติดตาม ออกแบบ และพัฒนาโครงสร้างทางชลศาสตร์เครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำชี) 144,000 บาท 07/09/2018 - 17
2562 ราคากลางจ้างปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำชี) 306,000 บาท 07/09/2018 - 17
2562 ราคากลางจ้างดำเนินการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำปราจีน) 204,000 บาท 07/09/2018 - 09
2562 ราคากลางจ้างการปฏิบัติงานขยายผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด 360,000 บาท 07/09/2018 - 09
2562 ราคากลางจ้างดำเนินงานการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำปัตตานี) 306,000 บาท 07/09/2018 - 09
2561 ราคากลางจ้างต่ออายุ License อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) 499,989.60บาท 03/09/2018 - 10
2561 ราคากลางซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับพิมพ์แผนที่ (หมึกพิมพ์) จำนวน 10 รายการ 137,997.90บาท 03/09/2018 - 15

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting